Home

Bisyssla statligt anställd

Förtroendeskadliga bisysslor kan dock arbetsgivaren ändå begära att den anställde ska upphöra med. Bisysslor för dig som är statligt anställd. Din arbetsgivare kan bestämma att du, helt eller delvis, måste upphöra med din bisyssla om det inverkar på det arbete som du är anställd för att göra Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställ-ning (LOA), anställningsförordningen (AF), högskole-lagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, t.ex. i ALFA. Enligt LOA är arbetsgivaren skyldig att informer O˜ entligt anställdas bisysslor En studie av hanteringen av bisysslor i som gäller regleringen av bisysslor för anställda i statliga och kommunala bolag, för privat anställda konsulter verksamma i Studien visar samtidigt att kommuner och regioner sällan granskar anställ - das bisysslor, och myndigheter gör det än mer.

För statligt anställda är frågan om bisyssla reglad i lagen om offentlig anställning (7 - 7 d §). Av 7 § i lagen om offentlig anställning framkommer det att en arbetstagare inte får ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba hens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende Bisysslor Bisyssla - detta gäller för dig som anställd . Redovisning av bisyssla sker i Primula, under Min sida/bisyssla. Vad är en bisyssla? En bisyssla är i princip allt som en statligt anställd arbetstagare tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet

Bisyssla Civilekonomern

Om en anställd vill ägna sig åt en fritidssysselsättning som kan betraktas som bisyssla finns det emellertid vissa regler att ta hänsyn till. Det är den anställdas ansvar att anmäla bisysslor för bedömning bisyssla menas att arbetstagare inte får ha bisysslor som innebär risk för att den huvud‐ sakliga tjänsteutövningen blir lidande, dvs. arbetstagaren får inte på grund av bisyssla missköta sitt arbete. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sig åt sitt arbete och att bisysslor sköts på fritiden Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning. AD 2004 nr 108:Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenliga med 7 § LOA Bisyssla. Från den 1 januari 2019 gäller nya regler om bisysslor och rapportering för anställda vid Göteborgs universitet. Samtliga anställda omfattas av de nya reglerna. Göteborgs universitet har skyldighet dels att begära in uppgifter om bisysslor och dels vidta åtgärder om rapporterade bisysslor strider mot lag eller kollektivavtal Att ha en bisyssla kan förbättra Enligt flera kollektivavtal - och ofta även anställningsavtal - får en anställd inte konkurrera med arbetsgivaren. Det är inte ens tillåtetet att förbereda tjänar 30 000 kronor i månaden hos din ordinarie arbetsgivare och 10 000 kronor på ditt extrajobb ska du betala statlig skatt

Bisyssla. En bisyssla är en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som utövas utanför anställningen. Statligt anställda får inte ha en bisyssla som riskerar att rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende Huvudregeln är att statligt anställda själva förfogar över sin fritid och att bisysslor därmed är tillåtna. Det upphöra med eller inte åta sig bisysslan i fråga. En anställd som bryter mot dessa regler kan komma att bli föremål för arbetsrättsliga konsekvenser Bisyssla. Som statligt anställd finns vissa begränsningar enligt lag och kollektivavtal kring rätten att inneha bisysslor. De otillåtna bisysslorna delas in i tre kategorier; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Ett uppdrag eller verksamhet som är en bisyssla får inte vara för­troende­skadlig för FOI 3.3 Bisyssla Som statligt anställd får du inte bedriva någon verksamhet vid sidan om anställningen som konkurrerar med myndighetens verksamhet eller som på något annat sätt kan rubba förtroendet för din opartiskhet eller myndighetens anseende, s.k. förtroendeskadlig bisyssla Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T, PA16 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, Bisysslor och doktorandanställning

Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa. Lag (2015:384) 2. Allmänt om bisysslor En anställd förfogar fritt över sitt privatliv men i den mån som en statligt anställd vill ägna sig åt sysselsättningar i form av bisysslor finns vissa regler att ta hänsyn till. Statligt anställdas intresse, av att vid sidan av sin anställning kunna ha bisysslor, ska avvägas mot andra befogade intressen Statligt tillsvidare anställd läkare har dock rätt till ledighet i maximalt två år för att prova en annan statlig tidsbegränsad anställning (rätt till längre ledighet än två år om det är en tidsbegränsad anställning med stöd av Högskoleförordningen som är mer än två år)

Uppsägningstiden, både om du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren vill avsluta en anställning, finns reglerad i lag och kollektivavtal. Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör en grundram och för dig som är statligt anställd har denna förbättrats genom kollektivavtal. Om du vill avsluta din anställning exempelvis för att kunna anta en ny spännande Läs me Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas Om du börjar en ny anställning, och har bisysslor sedan tidigare, informera din chef om detta. Om du är statligt anställd är reglerna för bisyssla hårdare än i den privata sektorn. Det gäller framför allt om du arbetar i rättsväsendet, eller med tillsyn på något sätt Eftersom regleringen i LOA endast gäller offentliganställda, och alltså inte anställda inom statliga eller kommunala bolag eller andra privata utförare av offentlig verksamhet, förekommer en viss osäkerhet kring vilka krav som kan ställas på dessa aktörer såvitt avser bisysslor Bisyssla. En bisyssla är en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som utövas utanför anställningen. Statligt anställda får inte ha en bisyssla som riskerar att rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende

Bisyssla i annan form, exempelvis anställning hos annan arbetsgivare, omfattas ej av granskningen. Riktlinjer för bisysslor. Lagregler om bisysslor motsvarande de som gäller för statligt anställda genom Lagen om offentlig anställning (LOA) saknas för kommunalt anställda Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete bisysslor som godkänns och vilka bisysslor som kan vara otillåtna. Ett sätt att underlätta ytterligare för cheferna är att t ex uppmärksamma och diskutera olika typer av otillåtna bisysslor gemensamt på chefsträffar centralt alternativt på nämndsnivå. Vi bedömer att när en anställd får bedriva en bisyssla bör arbetsgivaren äve bisysslan inte bedrivs på arbetstid kan den ändå medföra att en anställd inte sköter sitt arbete tillfredställande. En bisyssla av större omfattning eller mer kvalificerad art kan även innebära risk för att den bedöms utgöra en förtroendeskadlig bisyssla. Likaså är fallet när bisysslan genererar god avkastning

Tillåtna bisysslor - Arbetsrätt - Lawlin

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef Här hittar du som är anställd eller har varit anställd hos en statlig arbetsgivare information om din tjänstepension och andra försäkringar som du omfattas av i din anställning. Det finns även information till dig som får utbetalning från oss

Bisysslor - Uppsala universite

 1. Information avseende bisysslor vid Stockholms universitet 1. Allmänt om bisysslor Vissa sysslor som statsanställda har vid sidan om sin statliga anställning kan förbjudas. Myndigheter ska, enligt svensk grundlag, beakta allas likhet inför lagen och vara objektiva i förhållande till medborgarna
 2. Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. Det gäller inte arbetstagare som. omfattas av ett annat centralt avtal (till exempel AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA, lokala villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll
 3. En anställd förfogar fritt över sitt privatliv men i den mån som en statligt anställd vill ägna sig åt fritidssysselsättningar som innebär bisysslor finns vissa regler att ta hänsyn till. Statligt anställdas intresse av att vid sidan av sin anställning kunna ha bisysslor skall vägas mot andra befogade intressen

analysera under vilka förutsättningar en statligt anställd bör kunna stängas av från arbetet, analysera om anställningsvillkoren för myndighetschefer bör anpassas för en situation då en myndighetschef i samband med en förflyttning får ändrade arbetsuppgifter, och; lämna förslag på nödvändiga författningsändringar Bisysslor. Statligt anställdas bisysslor regleras i lag och avtal och begränsas på grund allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet. Syftet är att förtroendet för myndigheter och dess anställda ska upprätthållas. Läs mer om vad som gäller för bisyssla granskning av bisysslor.docx Granskning av bisysslor INNEHÅLL En statlig arbetsgivare ska informera medarbetarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig. På frågan känner du till regelverket/rutinerna rörande hur du som anställd Kollektivavtalen möjliggör för arbetsgivaren att förbjuda en anställd att tacka ja till en bisyssla, under vissa villkor. Nyligen avgjorden ett mål om påstått förtroendeskadlig bisyssla (AD 2014 nr 45). En kronoinspektör anställd vid Kronofogden hade under en längre tid haft uppdrag som god man och förvaltare Prejudikat från Arbetsdomstolen om Bisyssla. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Att vara statligt anställd Medarbetarwebbe

Arbetsgivaren fattar beslut om bisysslan är tillåten eller inte. Beslut om att en bisyssla är otillåten ska vara skriftlig och innehålla en motivering. Universitetet har skyldighet att förbjuda förtroendeskadliga bisysslor och kan också ålägga en anställd att upphöra med arbetshindrande och konkurrerande bisysslor Förtroendeskadliga bisysslor (lagreglerat) Syftet med förbudet för statliga arbetstagare att inneha förtroendeskadliga bisysslor är att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. En arbetstagare får därför inte åta sig bisysslor, som medför risk för att jäv uppkommer i tjänsteutövningen

Bisysslorna du inte får ha Publik

 1. De statsanställdas bisysslor regleras i två olika former, dels i offentligrättslig ordning genom författning i fråga om s.k. förtroendeskadliga bisysslor, dels genom avtal mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden i fråga om s.k. arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor
 2. Är det någon skillnad på att söka jobb i staten jämfört med i privat sektor? Lite grann faktiskt. Här listar vi fem saker som skiljer sig och som kan vara bra att ha i åtanke när du tänkt söka jobb på myndighet eller annan statlig verksamhet
 3. Bisysslor är ingen rättighet för offentliganställda, utan kräver samförstånd med arbetsgivaren. Om de anses konkurrerande, förtroendeskadliga eller hindrande för arbetsuppgifterna kan de förbjudas - och bara skäl på förtroendeskadlighetsgrund (som regleras i lagen om offentlig anställning) kan prövas rättsligt i efterhand
 4. Det du som anställd kan göra är att tala med din arbetsgivare och se om ni kan komma till en överenskommelse angående en bisyssla och vad för bisyssla som isf skulle kunna vara lämplig. Om ett sådant godkännande skulle ske från arbetsgivarens sida skulle jag rekommendera att du begär detta skriftligen
 5. En sådan person är inte heller att anse som offentligt anställd vid tillämpning av förordning 883/2004 (4 kap. 5a § SFB). Förarbetena till lagändringen finns i prop. 2012/13:169. Anställda vid statliga företag är däremot inte att anse som offentligt anställda
 6. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST) En bisyssla är ett arbete vid sidan av den anställning man har/haft. Denna bisyssla kan vara antingen i form av en ytterligare anställning, eller som verksam i eget företag
 7. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla. Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig. I flera av Unionens avtal finns också regler om att arbetstagare har rätt att ta statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag

Får en arbetsgivare förbjuda bisysslor i

Eftersom du är statligt anställd omfattas du av Lag om offentlig anställd (LOA) som kompleterar LAS (lag om anställningsskydd) och MBL (Medbestämmandelagen). Får du enligt (LOA) en ny anställning inom LOA, dvs inom en statlig myndighet upphör den första anställningen utan särskild åtgärd (dvs utan skriftform) förtroendeskadlig bisyssla otillåten. När din chef begär information om dina bisysslor, är du skyldig att lämna dessa uppgifter. Om du själv är chef ska du alltid informera om vilka bisysslor du har eller avser att ha. 7 Läs mer om bisysslor på intranätet under Statstjänstemannarollen. Som anställd på Skatteverket får du int sin statliga anställning i sin privata verksamhet. Det är inte, som förbundet påstår, P-A.E:s arbete och bisysslor P-A.E. har varit anställd hos Kronofogdemyndigheten sedan 1976 med ett avbrott under 1987-1993, då han hade en annan anställning. Han har haf

Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens

Bisyssla HR-webbe

Den statliga värdegrunden Skriften innehåller praktiska råd om förhållningssätt för dig som anställd och även rutiner och riktlinjer för myndigheterna. Ladda ner (6014 K) Beställ; En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Det gäller även om om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte. Regler för bisyssla inom olika sektorer Som anställd hos kommunen får du i n t e ha några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. En bisyssla är att anse som förtroendeskadlig om den rubbar förtroendet för din opartiskhet i ditt arbete, samt om bisysslan skadar myndighetens anseende

Vilka bisysslor är okej och vilka inte? - Civilekonome

PA 16, avd I - statligt anställd född 1988 eller senare Visa fördjupning PA 16, avd I - statligt anställd född 1988 eller senare. Din tjänstepension börjar du tjäna in till när du börjar arbeta och du fortsätter tjäna in den tills du fyller 68 år, förutsatt att du arbetar fram till dess Polisen har ett av arbetsmarknadens bästa tjänstepensionsavtal och som statligt anställd har du också fler semesterdagar. Det här kan polisen erbjuda dig som anställd

· Om du är statligt anställd heter din kollektivavtalade försäkring PA 03 och normalt ser din arbetsgivare till att din sjukfrånvaro blir anmäld till AFA. Blanketten för anmälan hittar du på Min Trygghet, under kollektivavtalade försäkringar Riktlinjer om jäv, bisyssla, muta och otillåten påverkan Som anställd kan man bli utsatt för påverkan av olika slag, och det är viktigt att veta Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller andra ideella organisationer samt statliga elle Huvudregeln är att en statlig anställd själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna. Många bisysslor, exempelvis politiska och fackliga uppdrag, uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar och förtroendeuppdrag i ideella föreningar, är normalt tillåtna för alla om dessa inte är arbetshindrande Anmälan av lärares ämnesanknutna bisysslor En kort information Lärare har en utökad rätt att inneha bisysslor jämfört med andra statligt anställda. Enligt högskolelagen Anställd som . Jag kommer under kommande 12 månader att fullgöra följande uppdrag me

Riktlinjer för bisysslor Medarbetarwebbe

 1. rättsligt hållbart utan varje arbetstagares bisyssla måste prövas för sig. Lagen om offentlig anställning (LOA) och Allmänna bestämmelser (AB 12) Bestämmelserna i LOA angående offentliganställdas bisysslor gäller sedan 2002 från att tidigare endast gällt för statligt anställd personal till att också omfatta an
 2. En bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid ringen innebär att det fr.o.m. 1 januari 2002 gäller denna lag inte bara statligt anställda utan även arbetstagare i kommun, bisysslan kan komma att förbjudas alternativt beläggas med vissa restriktioner
 3. En bisyssla är i princip allt som en anställd, Fackliga, politiska eller andra förtroendeuppdrag ses oftast som en tillåten bisyssla. I förhållande till andra statligt anställda har universitetslärare en utökad och lagstadgad rätt att utöva ämnesanknutna forsknings- och utvecklingsbisysslor s.k. FoU-bisysslor

Om en anställd hänvisar till bisyssla för att begränsa sin närvaro på arbetsplatsen eller avböjer vissa arbetsuppgifter med hänvisning till bisyssla, är utgångspunkten att bisysslan är arbetshindrande och därmed inte tillåten. Inte heller är bisyssla normalt grund för nedsättning av anställningsgrad Bisysslor. Bisysslor är så gott som alla de sysslor som en anställd vid universitetet har vid sidan av sin anställning, som inte kan räknas till privatlivet. Här hittar du information om vad som är en bisyssla och inte, och hur du ska gå tillväga när du redovisar dina bisysslor Riktlinjer för bisysslor vid KMH Alla lärare på KMH är statligt anställda, och verksamhet utanför den statliga kategori som den anställde själv är anställd inom. För lärare kan en bisyssla också vara arbetshindrande om det, me Som anställd har du ansvar för att informera din chef om eventuella bisysslor. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan av bisyssla som du hittar till höger. Om du har en bisyssla som innebär något av nedanstående, kan din arbetsgivare förbjuda dig att utöva den Om du är statligt eller kommunalt anställd på heltid ska du alltid göra en anmälan till din arbetsgivare. I annat fall får du driva ett företag som bisyssla på din fritid utan att informera din arbetsgivare. Tänk på att din bisyssla inte får bestå av arbete som konkurrerar med din huvudsyssla

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Lagen

 1. Mer än 10 000 universitetslärare kan ha bisysslor. Men ingen vet egentligen. Flera universitet har dålig kontroll. De vet inte hur många bisysslorna är eller vilka personer som har bisysslor
 2. Som statligt anställd måste du respektera vissa värden, men du har yttrandefrihet. Som anställd i staten är du en del av det allmänna och ska alltså arbeta för de principer som finns i våra grundlagar och som vår demokrati vilar på. Samtidigt har du samma rätt till yttrandefrihet
 3. Universitetet är en statlig myndighet och följer förvaltningslagens regler om jäv. Självklart får ingen anställd ha en bisyssla som innebär att han eller hon blir jävig. Syftet med förbudet och kontrollerna av offentliganställdas bisysslor sam t reglern

Bisyssla - Medarbetarportale

 1. Med bisyssla avses en verksamhet som du som anställd bedriver vid sidan om din statliga anställning. En bisyssla kan avse ett tillfälligt uppdrag eller en fast anställning hos en annan arbetsgivare eller att du har en egen firma. Verksamheten kan vara betald eller obetald
 2. Tillåtna bisysslor En huvudprincip är att statligt anställda fritt förfogar över sin fritid och Högskolan i Skövde en anställd inte utför sitt ordinarie arbete på ett tillfredställande sätt eller att arbetstagares prestation påverkas negativt
 3. Du som är statligt anställd har rätt till kollektivavtalad sjuklön när du inte kan jobba på grund av sjukdom. Blir du sjuk måste du anmäla det till din arbetsgivare första dagen. Är du sjuk längre än 7 dagar måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare. Om du blir sjuk under semester ska du genast anmäla detta till arbetsgivaren
 4. Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd på vägen mot ett nytt arbete. Läs mer om Få nytt jobb genom Trygghetsstiftelsen. När statliga jobb flyttas. Vi i Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet

Som anställd lyder du förstås även under lojalitetsplikten som gäller oavsett om det står uttalat i ditt anställningsavtal eller ej. Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren inte får göra något som kan leda till skada för arbetsgivaren. En bisyssla skulle kunna ses som ett brott mot lojalitetsplikten om den till exempel. Som statligt anställd kan du också arbeta på universitet eller inom försvaret. Vad är en kooperativ förskola/skola? En kooperativ förskola eller skola betyder att den ägs av en förening och att det är medlemmarna i föreningen som äger och jobbar på den. 2016-05-27 10:07:07 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan samt ger rådgivning och utbildningar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor personal, lokaler osv. per anställd. Antal anställda i staten uppgick till 198 521 heltidspersoner år. Medelvärde för verksamhetskostnader per årsarbetskraft är drygt 1 miljon kronor, men fördelningen mellan myndighetsgrupper är ojämn. Nedanstående diagram visar verksamhetens kostnader per årsarbetskraft för statliga myndigheter

Som statligt anställd har du en särskilt värdefull förmån i kollektivavtalet som kallas just för Föräldrapenningtillägg. Förmånen finns beskriven i kollektivavtalet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket (Villkorsavtal-T, kapitel 8 Anställdas bisysslor; Som komplement till universitetets föreskrifter om bisysslor finns en kort beskrivning över hur dessa ska handläggas inom LTH. Denna är främst avsedd att vara ett stöd för prefekter och andra chefer som handlägger bisysslor. Handläggning av bisysslor inom LT

I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. Enligt det har du som är tillsvidareanställd rätt till tjänstledighet under som mest två år för att ha en annan statlig tidsbegränsad anställning Statligt Anställd. In English; Vi fyller 30 år Om oss Press Kontakt Mina sidor Vårt stöd till dig som kund Såhär funkar det Det här stödet kan vi ge Vem kan få stöd Seminarier kund. Även för dig som är statligt anställd. Kontakt. Postadress A-kassan för service och kommunikation Box 1149, 111 81 Stockholm. Besöksadress Barnhusgatan 6, Stockholm (endast bokade besök) Telefon och e-post 020-678 000 akassan@seko.se. Adress för kassakort A-kassan för service och kommunikatio Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom statlig sektor har samma centrala avtal oavsett inom vilken myndighet du är anställd hos

Om du söker jobb inom staten, men inte får jobbet har du möjlighet att överklaga. Här guidar förbundsjuristen dig hur du går tillväga Texten vänder sig till dig som ska börja jobba som statligt anställd och vill veta vilka fackförbund du kan välja mellan. Förslag på fackförbund för statligt anställda. Här är förslag på fack för statligt anställda. Beroende på din arbetstitel kan givetvis vissa fackförbund passa bättre än andra Statligt anställda får inte ha förtroendeskadliga bisysslor. Lagstiftaren har ansett att detta är så betydelsefullt att arbetsgivaren enligt 7 c § LOA är skyl-dig att förbjuda sådana bisysslor. Skyddsintresset är vidare än den enskilda myndigheten och förbudet är ytterst till för att skydda allmänhetens förtro bisyssla kan också bedömas vara arbetshindrande om en anställd hänvisar till en bisyssla som skäl för att utebli från sin arbetsplats under viss del av arbetsdagen eller om den anställde av- böjer viss arbetsuppgift på arbetsplatsen med hänvisning till en bisyssla anställd har vid sidan om sin huvudanställning och som inte tillhör privatlivet. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag på domstol

att drygt var åttonde anställd har en bisyssla i betydelsen egna företag, sty-relseposter eller ledningsposter i olika verksamheter med näringsverksam-het eller motsvarande. Av en enkätstudie som vi har genomfört framgår att det finns betydande brister i kommuner och landstings hantering av anställ-das bisysslor Sysselsatta inom statlig sektor efter månadslöneintervall, kön och ålder. År 2000 - 2011: 2012-05-22: Sysselsatta inom statlig sektor efter månadslöneintervall, yrkesområde SSYK och kön. År 2000 - 2011: 2012-05-22: Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor efter län, yrke SSYK och kön. År 2004 - 2013: 2014-05-2 Prejudikat från Arbetsdomstolen om Statliga sektorn. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Tjänstepension för dig som jobbar i kommun eller region. När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen

Extraknäck - tänk på det här! Kolleg

Föreskrifter om anställdas bisysslor. Beslut av - Lunds universite Yrkesverksamt medlemskap i facket. För dig som är anställd finns det många fördelar med att vara med i facket. Det finns vanligtvis många olika bra medlemsförmåner som du kan använda dig av. Förmånerna är så klart olika mellan de olika fackförbunden men förmånerna är ofta anpassade för de yrkesroller som fackförbundet organiserar men även andra typer av erbjudanden som. Om högskolan får kännedom om att en anställd har eller har för avsikt att påbörja en arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla ska den anställda informeras om högskolans policy och de lagrum som reglerar bisysslor. Om den anställda påbörjar eller fortsätter med bisysslan efter påpekandet ska ansvarig chef så snart som möjlig Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land. Min tandläkare eller tandhygienist är osäker på om jag har rätt till statligt tandvårdsstöd Bisysslan kan, efter överenskommelse med arbetsgivaren, innefatta nyttiggörande av pågående utbildning och forskning. Bisysslor ska, oavsett bisysslans omfattning, anmälas till LiU. Arbetsgivaren ska godkänna en bisyssla och agera om en anställd har en bisyssla som påverkar det ordinarie arbetet (se nedan)

Att vara anställd Medarbetarwebbe

En bisyssla är ett arbete du har eller en verksamhet du driver vid sidan av din anställning vid SLU. Grundregeln är att du får ha bisysslor när du är anställd på SLU, förutsatt att du följer nedanstående regler: 1. Du får inte konkurrera med SLU:s verksamhet. 2 Som statligt anställd kan du också ha en förmånsbestämd ålderspension. Den administrerar SPV. Läs mer om förmånsbestämd ålderspension på SPV:s webbplats. Tjänstepension för dig som är född 1988 eller senare Kåpan Tjänste Tjänstepension för dig som är statligt anställd. När du är statligt anställd heter din tjänstepension PA 16. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen SVAR: Enligt reglerna i Villkorsavtal-T har arbetstagare som har en statlig tillsvidareanställning och som har varit anställd i 12 månader före den dag ledigheten inleds, rätt att vara ledig för att ha en annan statlig visstidsanställning. Ledigheten är maximerad till två år

Bisysslor - information - Medarbetarwebbe

Entré 75 för statligt anställda passar för dig som är mellan 56-60 år. Fonden är en blandning av olika ränte- och aktiefonder. Läs mer här Statligt anställda får mest genom a-kassan För den som blir arbetslös gäller det att tillhöra rätt del av arbetsmarknaden. Skillnaden i ersättning mellan exempelvis en privat anställd tjänsteman och en statligt anställd är flera tusen kronor i månaden trots att lönen är densamma Bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och är anställd i Sverige. Om du har en patient som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och är anställd i Sverige, har hen rätt till statligt tandvårdsstöd. Detta gäller även sjömän som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och är anställda på ett havsgående fartyg från Sverige Med konkurrerande bisyssla avses en bisyssla som menligt påverkar arbetsgivarens affärsverksamhet. Den kan föreligga om sysslan sker i en verksamhet med samma utbud och kundkrets som arbetsgivaren har. Det kan handla om att patienter styrs över från landstingets verksamheter till egen näringsverksamhet

 • Demonstration medborgarplatsen idag.
 • Väder amsterdam.
 • Beredskap regler.
 • Symtom blodförgiftning tand.
 • Iftar betekenis.
 • The crown stream.
 • Gina tricot jeans.
 • Kapitaltillskott riksbyggen.
 • Liston.
 • Tjock chokladsås recept.
 • Ford service västerås.
 • Dyskinesi symtom.
 • Niko hüls alter.
 • Mercedes benz stjärna.
 • Ärver föräldrar sina barns skulder.
 • Namnsdag 12 november.
 • Tronomed wismar.
 • Tacx trainer software 4 advanced requirements.
 • Zakynthos stad shopping.
 • Vilka olika judiska inriktningar finns det?.
 • Wallace d muhammad.
 • Universal studios theme park.
 • The big dipper.
 • Brunmåla caroline.
 • Gammalt skröpligt fartyg.
 • Akademibokhandeln lön.
 • My memories on facebook.
 • Liu borås.
 • Cricket live.
 • Studentskylt sundsvall.
 • Rcd espanyol.
 • Lägesord förskoleklass.
 • Bla.bla tyska.
 • Digitala bilder umeå.
 • Vad ingår i räddningstjänsten.
 • Ergotherapie bei kindern konzentration.
 • Renar synonym.
 • The joker steve miller band.
 • Who ever killed baby jane.
 • Fleur de lys meaning.
 • Bryggeriet lunch.